Artykuły

TransWay VG

Drukuj

TRANSWAY VG wytwarza się z wysoko rafinowanych parafinowych olejów bazowych oraz starannie dobranych
dodatków. TRANSWAY VG opracowano na potrzeby stosowania w przekładniach hydrodynamicznych, gdzie pełni
funkcje oleju zarówno hydraulicznego, jak i przekładniowego.

Obszar stosowania
Olej mineralny stosuje się w przekładniach hydrodynamicznych w roli środka napędowego. TRANSWAY VG jest
produktem przeznaczonym właśnie do tego celu. Olej ten jest również wykorzystywany przez hydraulikę układu
sterowania oraz smaruje poddawane dużym obciążeniom części przekładni zębatej pędni. TRANSWAY VG to
produkt o wysokich osiągach, który doskonale sprawdza się w przekładniach hydrodynamicznych. Produkt ten można
stosować również w sprzęgłach współpracujących z mechanicznymi układami przestawiającymi, takimi jak
wykorzystywane w lokomotywach, a także w układach zasilania kotłów grzejnych.

Cechy charakterystyczne i zalety
TRANSWAY VG spełnia szczególne wymagania stawiane olejom do przekładni hydrodynamicznych: charakteryzuje
się niewielką lepkością przy zachowaniu bardzo dużej wytrzymałości filmu olejowego. Produkt ten usuwa
zanieczyszczenia oraz jest nieszkodliwy dla typowych materiałów na uszczelki. TRANSWAY VG jest środkiem
termostabilnym, słabo pieniącym i bardzo odpornym na utlenianie, zapewnia skuteczną ochronę przed korozją i ma
doskonałe właściwości separacji powietrza – wszystko to przyczynia się do zwiększenia trwałości. Produkt ten
zawiera dodatki wysokociśnieniowe (EP), które przeciwdziałają zużyciu w punktach smarowania poddawanych dużym
obciążeniom.

Zatwierdzony przez Voith Getriebe KG, Heidenheim i MTU Friedrichshafen.

ISO VG

Lepkość mm²/s

Wskaźnik

lepkości VI

Minimalna temp.

płynięcia °C

Minimalna temp.

zapłonu °C

TransWay VG

32

32

100

-24

224

Dostępne opakowania:

 

Pojemnik 1000L

Beczka 208 L

Kanister 10L

Kanister 5L

TransWay VG

 

 

X

 

U
n
i
k
a
c
k
o
n
t
a
k
t
u
z
e
s
k
ó
r
a
.
W
p
r
z
y
p
a
d
k
u
k
o
n
t
a
k
t
u
z
e
s
k
ó
r
a
d
o
k
l
a
d
n
i
e
p
r
z
e
m
y
c
j
a
w
o
d
a
m
y
d
l
a
n
a
.
U
s
u
w
a
c
z
u
z
y
t
y
o
l
e
j
w
p
u
n
k
c
i
e
r
e
c
y
k
l
i
n
g
u
l
u
b
r
ó
w
n
o
w
a
z
n
y
m
.
K
a
r
t
y
c
h
a
r
a
k
t
e
r
y
s
t
y
k
i
s
ą
d
o
s
t
ę
p
n
e
n
a
s
t
r
o
n
i
e
w
w
w
.
s
t
a
t
o
i
l
l
u
b
r
i
c
a
n
t
s
.
c
o
m
i
d
o
s
t
a
r
c
z
a
n
e
n
a
ż
ą
d
a
n
i
e
.
Cechy charakterystyczne i zalety
T
R
A
N
S
W
A
Y
V
G
s
p
e
ł
n
i
a
s
z
c
z
e
g
ó
l
n
e
w
y
m
a
g
a
n
i
a
s
t
a
w
i
a
n
e
o
l
e
j
o
m
d
o
p
r
z
e
k
ł
a
d
n
i
h
y
d
r
o
d
y
n
a
m
i
c
z
n
y
c
h
:
c
h
a
r
a
k
t
e
r
y
z
u
j
e
s
i
ę
n
i
e
w
i
e
l
k
ą
l
e
p
k
o
ś
c
i
ą
p
r
z
y
z
a
c
h
o
w
a
n
i
u
b
a
r
d
z
o
d
u
ż
e
j
w
y
t
r
z
y
m
a
ł
o
ś
c
i
f
i
l
m
u
o
l
e
j
o
w
e
g
o
.
P
r
o
d
u
k
t
t
e
n
u
s
u
w
a
z
a
n
i
e
c
z
y
s
z
c
z
e
n
i
a
o
r
a
z
j
e
s
t
n
i
e
s
z
k
o
d
l
i
w
y
d
l
a
t
y
p
o
w
y
c
h
m
a
t
e
r
i
a
ł
ó
w
n
a
u
s
z
c
z
e
l
k
i
.
T
R
A
N
S
W
A
Y
V
G
j
e
s
t
ś
r
o
d
k
i
e
m
t
e
r
m
o
s
t
a
b
i
l
n
y
m
,
s
ł
a
b
o
p
i
e
n
i
ą
c
y
m
i
b
a
r
d
z
o
o
d
p
o
r
n
y
m
n
a
u
t
l
e
n
i
a
n
i
e
,
z
a
p
e
w
n
i
a
s
k
u
t
e
c
z
n
ą
o
c
h
r
o
n
ę
p
r
z
e
d
k
o
r
o
z
j
ą
i
m
a
d
o
s
k
o
n
a
ł
e
w
ł
a
ś
c
i
w
o
ś
c
i
s
e
p
a
r
a
c
j
i
p
o
w
i
e
t
r
z
a
w
s
z
y
s
t
k
o
t
o
p
r
z
y
c
z
y
n
i
a
s
i
ę
d
o
z
w
i
ę
k
s
z
e
n
i
a
t
r
w
a
ł
o
ś
c
i
.
P
r
o
d
u
k
t
t
e
n
z
a
w
i
e
r
a
d
o
d
a
t
k
i
w
y
s
o
k
o
c
i
ś
n
i
e
n
i
o
w
e
(
E
P
)
,
k
t
ó
r
e
p
r
z
e
c
i
w
d
z
i
a
ł
a
j
ą
z
u
ż
y
c
i
u
w
p
u
n
k
t
a
c
h
s
m
a
r
o
w
a
n
i
a
p
o
d
d
a
w
a
n
y
c
h
d
u
ż
y
m
o
b
c
i
ą
ż
e
n
i
o
m
.
Obszar stosowania
Opis produktu
P
r
ó
b
y
i
z
a
t
w
i
e
r
d
z
e
n
i
a
TRANSWAY VG
O
l
e
j
m
i
n
e
r
a
l
n
y
s
t
o
s
u
j
e
s
i
ę
w
p
r
z
e
k
ł
a
d
n
i
a
c
h
h
y
d
r
o
d
y
n
a
m
i
c
z
n
y
c
h
w
r
o
l
i
ś
r
o
d
k
a
n
a
p
ę
d
o
w
e
g
o
.
T
R
A
N
S
W
A
Y
V
G
j
e
s
t
p
r
o
d
u
k
t
e
m
p
r
z
e
z
n
a
c
z
o
n
y
m
w
ł
a
ś
n
i
e
d
o
t
e
g
o
c
e
l
u
.
O
l
e
j
t
e
n
j
e
s
t
r
ó
w
n
i
e
ż
w
y
k
o
r
z
y
s
t
y
w
a
n
y
p
r
z
e
z
h
y
d
r
a
u
l
i
k
ę
u
k
ł
a
d
u
s
t
e
r
o
w
a
n
i
a
o
r
a
z
s
m
a
r
u
j
e
p
o
d
d
a
w
a
n
e
d
u
ż
y
m
o
b
c
i
ą
ż
e
n
i
o
m
c
z
ę
ś
c
i
p
r
z
e
k
ł
a
d
n
i
z
ę
b
a
t
e
j
p
ę
d
n
i
.
T
R
A
N
S
W
A
Y
V
G
t
o
p
r
o
d
u
k
t
o
w
y
s
o
k
i
c
h
o
s
i
ą
g
a
c
h
,
k
t
ó
r
y
d
o
s
k
o
n
a
l
e
s
p
r
a
w
d
z
a
s
i
ę
w
p
r
z
e
k
ł
a
d
n
i
a
c
h
h
y
d
r
o
d
y
n
a
m
i
c
z
n
y
c
h
.
P
r
o
d
u
k
t
t
e
n
m
o
ż
n
a
s
t
o
s
o
w
a
ć
r
ó
w
n
i
e
ż
w
s
p
r
z
ę
g
ł
a
c
h
w
s
p
ó
ł
p
r
a
c
u
j
ą
c
y
c
h
z
m
e
c
h
a
n
i
c
z
n
y
m
i
u
k
ł
a
d
a
m
i
p
r
z
e
s
t
a
w
i
a
j
ą
c
y
m
i
,
t
a
k
i
m
i
j
a
k
w
y
k
o
r
z
y
s
t
y
w
a
n
e
w
l
o
k
o
m
o
t
y
w
a
c
h
,
a
t
a
k
ż
e
w
u
k
ł
a
d
a
c
h
z
a
s
i
l
a
n
i
a
k
o
t
ł
ó
w
g
r
z
e
j
n
y
c
h
.
Data poprawek 10-sty-2014
S
p
e
ł
n
i
a
w
y
m
a
g
a
n
i
a
n
o
r
m
D
I
N
5
1
5
2
4
-
2
H
L
P
i
I
S
O
6
7
4
3
-
4
H
M
O
l
e
j
h
y
d
r
a
u
l
i
c
z
n
o
-
p
r
z
e
k
ł
a
d
n
i
o
w
y
T
R
A
N
S
W
A
Y
V
G
w
y
t
w
a
r
z
a
s
i
ę
z
w
y
s
o
k
o
r
a
f
i
n
o
w
a
n
y
c
h
p
a
r
a
f
i
n
o
w
y
c
h
o
l
e
j
ó
w
b
a
z
o
w
y
c
h
o
r
a
z
s
t
a
r
a
n
n
i
e
d
o
b
r
a
n
y
c
h
d
o
d
a
t
k
ó
w
.
T
R
A
N
S
W
A
Y
V
G
o
p
r
a
c
o
w
a
n
o
n
a
p
o
t
r
z
e
b
y
s
t
o
s
o
w
a
n
i
a
w
p
r
z
e
k
ł
a
d
n
i
a
c
h
h
y
d
r
o
d
y
n
a
m
i
c
z
n
y
c
h
,
g
d
z
i
e
p
e
ł
n
i
f
u
n
k
c
j
e
o
l
e
j
u
z
a
r
ó
w
n
o
h
y
d
r
a
u
l
i
c
z
n
e
g
o
,
j
a
k
i
p
r
z
e
k
ł
a
d
n
i
o
w
e
g
o
.
Statoil Lubricants, 118 88 Stockholm, Sweden, www.statoillubricants.com
P
o
s
t
ę
p
o
w
a
n
i
e
z
e
ś
r
o
d
k
a
m
i
o
r
a
z
i
c
h
p
r
z
e
c
h
o
w
y
w
a
n
i
e
Dane charakterystyczne
ISO 6618
873
100
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
k
r
z
e
p
n
i
ę
c
i
a
m
m
²
/
s
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
z
a
p
ł
o
n
u
z
m
i
e
r
z
o
n
a
m
e
t
o
d
ą
o
t
w
a
r
t
e
g
o
n
a
c
z
y
n
i
a
(
C
O
C
)
-
Acid number, colour indicator
F
Z
G
A
/
8
,
3
/
9
0
ISO 3104
ISO 2909
W
a
r
t
o
ś
ć
-24
Charakterystyka
kg/m
3
L
e
p
k
o
ś
ć
w
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
z
e
1
0
0
°
C
224
°
C
>12
mg KOH/g
5.4
G
ę
s
t
o
ś
ć
w
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
z
e
1
5
°
C
ISO 3016
Jednostki
m
m
²
/
s
FLS
Data poprawek 10-sty-2014
°
C
ISO 12185
ISO 3104
L
e
p
k
o
ś
ć
w
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
z
e
4
0
°
C
Statoil Lubricants, 118 88 Stockholm, Sweden, www.statoillubricants.com
Metoda
CEC-L-07-A-95
0.4
W
s
k
a
ź
n
i
k
l
e
p
k
o
ś
c
i
ISO 2592
32
| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.